BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 537773

Data: 27 lipca 2005 r.
Nr uchwały: XXXVII/330/05
Dotyczy: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2005 r.
Uchwała nr XXXVII/330/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 lipca 2005 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2005 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1]) oraz § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego uchwałą Nr IV/15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


Zatwierdzić plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2005 r., w brzmieniu przedstawionym Radzie przez przewodniczących poszczególnych Komisji.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 1999 r. Nr 50, poz. 446, 2002 r. Nr 31, poz. 571, Nr 120, poz. 2448, z 2003 r. Nr 130, poz. 1847 oraz z 2005 r. Nr 29, po z. 549.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Wywołanie niniejszej uchwały wynika z ustawowego wymogu przedłożenia planów pracy Komisji Radzie Powiatu.
Zgodnie z § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego komisje stałe działają zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę.
Przepis art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) stanowi, iż Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie swojej działalności i przedkładającej swoje plany pracy.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Załączniki:

zal.1.330.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 123KB
  Data dodania: środa, 3 sierpnia 2005, godz. 11:01
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.330.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 124KB
  Data dodania: środa, 3 sierpnia 2005, godz. 11:02
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.330.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 118KB
  Data dodania: środa, 3 sierpnia 2005, godz. 11:03
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.330.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 135KB
  Data dodania: środa, 3 sierpnia 2005, godz. 11:04
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.5.330.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 154KB
  Data dodania: środa, 3 sierpnia 2005, godz. 11:04
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.6.330.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 145KB
  Data dodania: środa, 3 sierpnia 2005, godz. 11:05
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.7.330.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 107KB
  Data dodania: środa, 3 sierpnia 2005, godz. 11:05
  Typ MIME: application/pdf