BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521753

Data: 28 września 2005 r.
Nr uchwały: XXXVIII/336/05
Dotyczy: założenia Gimnazjum dla Dorosłych w Inowrocławiu i włączenia go do Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.
Uchwała nr XXXVIII/336/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 września 2005 r.


w sprawie założenia Gimnazjum dla Dorosłych w Inowrocławiu i włączenia go do Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5b, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


Założyć publiczne Gimnazjum dla Dorosłych w Inowrocławiu.

§2


Obwód gimnazjum obejmuje: Gminę Rojewo, Gminę Dąbrowa Biskupia, Gminę Inowrocław, Miasto Inowrocław, Gminę i Miasto Gniewkowo, Gminę i Miasto Pakość, Gminę i Miasto Janikowo, Gminę Złotniki Kujawskie, Gminę i Miasto Kruszwica, Gminę Nowa Wieś Wielka.

§3


1. Włączyć Gimnazjum dla Dorosłych do Zespołu Szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu przy ulicy Średniej 9.
2. Siedziba Gimnazjum dla Dorosłych mieścić się będzie przy ulicy
Średniej 9 w Inowrocławiu.

§4


Organizację szkoły określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§6Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2005 r.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Uchwałą m XXXV/290/05 z dnia 1 czerwca 2005 r. zlikwidowany został Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu, w skład którego wchodziło m.in. Gimnazjum dla Dorosłych. W celu umożliwienia kształcenia młodzieży, która z różnych względów nie może lub nie jest w stanie sprostać wymaganiom programowym gimnazjum należy powołać szkołę gimnazjalną umożliwiającą tej grupie ukończenie gimnazjum. Gimnazjum dla Dorosłych włączone w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu jest kontynuacją szkoły wchodzącej w skład zlikwidowanego Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu. (W postanowieniu z 21.04.2005r. (WO 21/05) Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie pozytywnego zaopiniowania zamiaru likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu zawarty jest m.in. zapis, że uczniowie Gimnazjum dla Dorosłych kontynuować będą naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu). W skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu wchodzą następujące typy szkół: liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła policealna.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.), który mówi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. W myśl art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późno zm.) szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego. Według art. 5 ust. 5b ustawy o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym. Powiat Inowrocławski zawarł stosowne porozumienia z gminami leżącymi na jego terenie. Art. 58 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty, stanowi, że szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ, nazwę, siedzibę i zasięg terytorialny. Natomiast w myśl art. 58 ust. 6 organ lub osoba, o których mowa w art. 5 ust. 2, zakładająca szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut. Zgodnie z art. 62 ust. 5 przedmiotowej ustawy, organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.336.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,0MB
  Data dodania: wtorek, 11 października 2005, godz. 14:06
  Typ MIME: application/pdf