BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533672

Data: 28 września 2005 r.
Nr uchwały: XXXVIII/340/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
Uchwała nr XXXVIII/340/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 września 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

§1


W uchwale Nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w dochodach budżetowych:
- w § 1 ust. 1 "dochody budżetu" kwotę ,,90.673.110,- zł" zastąpić kwotą ,,91.144.378,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt. 1 "dotacje" kwotę ,,22.462.655,- zł" zastąpić kwotą ,,22.462.687,- zł"
- w § 1 ust.2 pkt. 1 lit.f "dotacje na zadania realizowane w ramach programów unijnych" kwotę ,,1.699.551,- zł" zastąpić kwotą ,,1.699.583,- zł"
- w § l ust.2 pkt.3 "dochody własne kwotę ,,23.358.232,- zł" zastąpić kwotą ,,23.829.468,- zł"
2) w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "wydatki budżetu" kwotę ,,95.294.325,- zł" zastąpić kwotą ,,95.765.593,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę ,,86.248.964,- zł" zastąpić kwotą ,,87.070.232,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,9.045.361,- zł" zastąpić kwotą (w tym: wydatki inwestycyjne) ,,8.695.361,- zł"
3) w § 8 "plan przychodów i wydatków dla:" dodaje się ust. 4 w brzmieniu: ,,4. środków specjalnych w wysokości:
- przychody 73.350,- zł
- wydatki 240.509,- zł".
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§2


1 Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmieniony plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz.565.


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2005 rok i tak:
I. DOCHODY I WYDATKI
1. Na skutek otrzymanego pisma z Urzędu Miasta w Bydgoszczy w sprawie podziału środków na stypendia dla studentów (projekt "Szansa dla żaka II") na rok szkolny 2005/2006 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 32,- zł w dziale 803 "Szkolnictwo wyższe", rozdziale 80309 "Pomoc materialna dla studentów",
2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 51.236,- zł planowanych dochodów w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe", § 0490 "Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" z. przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków w dziale i rozdziale j.w. na zakup kostki brukowej, obrzeży i krawężników- kwota 42.000,- zł, zakup energii - kwota 4.000,- zł, odpisy na ZFŚS - kwota 2.536,- zł,
opłatę za dzierżawę części działki nr 4 zajętej przez elementy mostu przez rzekę Noteć w m. Wojdal- kwota 800,- zł oraz na wypłatę odszkodowań za uszkodzenie pojazdów na drogach powiatowych - kwota 1.900,- zł.
Jednocześnie w związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów informacją o sposobie przelewu do budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków pieniężnych pozostających po likwidacji środków specjalnych dokonuje się przeniesień planowanych dochodów między paragrafami poprzez zmniejszenie o kwotę 481.512,- zł poz. "Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Wpływy do budżetu ze środków specjalnych",
3. Wprowadza się ponadplanowe dochody w kwocie 420.000,- zł z wpływów z opłaty komunikacyjnej z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków na zakup druków komunikacyjnych - kwota 300.000,- zł, zakup tablic rejestracyjnych 80.000,- zł oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wycenę nieruchomości, podział nieruchomości itp.) - kwota 40.000,- zł,
4. Celem zakwalifikowania planowanych dochodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 "Pozostała działalność" poprzez zmniejszenie o kwotę 2.000,- zł poz. "Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" a zwiększenie o ww. kwotę .poz. "Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych",
5. W związku z rozpoczęciem prac modernizacyjno - adaptacyjnych w budynku po byłej bursie przez ekipę remontowo - budowlaną Starostwa Powiatowego dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 400.000,- zł poz. "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 350.000,- zł i "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" o kwotę 50.000,- zł. Przeniesione środki przeznaczone będą na zakup sprzętu i narzędzi (betoniarka, młot pneumatyczny itp.) oraz na zakup materiałów budowlanych.
6. Na skutek konieczności przygotowania terenu przy budynku po byłej bursie na parking dla interesantów dokonuje się przeniesień planowanych wydatków poprzez zmniejszenie o kwotę 300.000,- zł poz. "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" a zwiększenie o ww. kwotę analogicznej pozycji w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe".
7. Z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły zawodowe) dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 10.000,- zł i w rozdziale 80.195 "Pozostała działalność" 35.000,- zł a zwiększenie o kwotę 45.000,- zł planowanych wydatków w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe".
W wyniku powyższych zmian planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 471.268,- zł. Deficyt budżetwy nie ulega zmianie.
II. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Na wniosek dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy o zmianę planu finansowego zakładu (przeniesienia planowanych dochodów i wydatków między paragrafami) dokonano jego aktualizacji. W związku z powyższym skorygowano zbiorczy plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.
Zmieniony plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
III. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
Na skutek otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o sposobie rozliczenia zlikwidowanych środków specjalnych wprowadza się zbiorczy plan dochodów i wydatków środków specjalnych za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 kwietnia 2005 r.
Zbiorczy plan dochodów i wydatków środków specjalnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.340.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 105KB
  Data dodania: środa, 12 października 2005, godz. 10:29
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.340.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 127KB
  Data dodania: środa, 12 października 2005, godz. 10:30
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.340.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 76KB
  Data dodania: środa, 12 października 2005, godz. 10:31
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.340.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 75KB
  Data dodania: środa, 12 października 2005, godz. 10:32
  Typ MIME: application/pdf