BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 532404

Data: 26 października 2005 r.
Nr uchwały: XXXIX/345/05
Dotyczy: ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu stypendialnego dla studentów "Szansa dla Żaka 11"- Z/2.04/II/2.2/l/05 , wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Uchwała nr XXXIX/345/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 października 2005 r.


w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu stypendialnego dla studentów "Szansa dla Żaka 11"- Z/2.04/II/2.2/l/05 , wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm[2])

uchwala się, co następuje:

§1


Upoważnić Zarząd Powiatu w Inowrocławiu do ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu stypendialnego dla studentów "Szansa dla żaka II" - Z/2.04/II/2.2/1/05, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§2


Kwota zabezpieczenia, o którym mowa w §1 nie może przekraczać 160.746,- zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych).

§3


Zabezpieczenie ustala się na okres od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa w §1 do dnia 31 grudnia 2006 r.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1759.
[2]- zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.


Uzasadnienie


7 września 2005 r. Powiat Inowrocławski "Partner" zawarł umowę z Miastem Bydgoszcz "Beneficjent" o dofmansowanie projektu stypendialnego dla studentów "Szansa dla żaka II" - Z/2.04/II/2.2/1/05, wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Zgodnie z § 3 umowy, okres realizacji Projektu ustalony został od 16 maja 2005 r. do 31 lipca 2006 r.
W myśl § 6 zawartej umowy, Partner wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco na kwotę 160.746,- zł wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie Umowy ustanawia się do dnia 31 grudnia 2006 r.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanego przepisu wynika, iż jednostka samorządu terytorialnego może udzielić poręczeń i gwarancji określając termin i wysokość zabezpieczenia.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski