BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521771

Data: 30 listopada 2005r.
Nr uchwały: XL/352/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR XL/352/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego.


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązać Zarząd Powiatu o wystąpienie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego celem przyspieszenia prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XL/352/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego.


Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte wart. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz zapis ujęty w planie pracy Rady Powiatu na II półrocze 2005r. zobowiązujący do przedstawienia sprawozdania o stopniu zaawansowania prac Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie przejęcia majątku Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Inowrocławskiego.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.r.352.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 356KB
  Data dodania: poniedziałek, 12 grudnia 2005, godz. 14:18
  Typ MIME: application/pdf