BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531966

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/361/05
Dotyczy: przyjęcia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.
Uchwała nr XLI/361/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 grudnia 2005 r.


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm. [1]) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.[2]

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć "Program współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Upoważnić Zarząd Powiatu do określenia szczegółowych rodzajów zadań, przewidzianych do zlecenia przez Powiat w ramach priorytetów określonych w Programie, o którym mowa w §1.

§3


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego określa Rada Powiatu w uchwale budżetowej.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z'2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Niniejsza uchwała konstytuuje Program współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.
Program ten przekazany został organizacjom pozarządowym, działającym na terenie powiatu w celu konsultacji.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Przepisy te stanowią, iż do wyłącznej właściwości rady Powiatu należy między innymi podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu, jak również, że rada powiatu uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.r.361.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,3MB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 09:30
  Typ MIME: application/pdf