BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531824

Data: 28 grudnia 2005 r.
Nr uchwały: XLI/362/05
Dotyczy: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2006 - 2008.
Uchwała nr XLI/362/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 grudnia 2005 r.


w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2006 - 2008.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1])

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć" Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Inowrocławskiego na lata 2006 - 2008" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Traci moc uchwała Rady Powiatu w Inowrocławiu nr XXXVI/307/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007 i wprowadzenia jednolitego tekstu tego dokumentu, w części dotyczącej lat 2006 - 2007.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.l055 i Nr 167, poz. 1759.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi podstawy koordynacji realizacji zadań inwestycyjnych w Powiecie Inowrocławskim. Jego celem jest też ustalenie, w ramach obowiązującego prawa i w oparciu o możliwości organizacyjno-finansowe kwot wieloletnich wydatków na systematyczną budowę, unowocześnianie i ulepszanie infrastruktury technicznej i społecznej Powiatu. Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą wnosząc o zaakceptowanie przedstawionego "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2006 - 2008".
Projekty wpisane do WPI posiadają swoje odpowiedniki określone w programach operacyjnych zawartych w Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego. Proponowany Plan obejmujący lata 2006-2008 jest również zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2000 - 2010. Dokument ten daje też podstawę prawną do absorpcji funduszy strukturalnych pochodzących z Unii Europejskiej.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), którego zapis brzmi że, stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej, należy do wyłącznej kompetencji rady powiatu.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie wnioskowanej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.r.362.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 781KB
  Data dodania: czwartek, 12 stycznia 2006, godz. 10:43
  Typ MIME: application/pdf