BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533671

Data: 25 stycznia 2006 r.
Nr uchwały: XLII/369/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie utworzenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2005/2006.
Uchwała nr XLII/369/06
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 stycznia 2006 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2005/2006.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1] )

uchwala, co następuje:

§1


W Regulaminie udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2005/2006, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXVI/305/2005 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2005/2006 w §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Wypłaty i rozliczenia stypendiów z uczniami, zgodnie z harmonogramem przekazywania środków, dokonuje Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu poprzez szkołę, do której dany stypendysta uczęszcza."

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Powiat Inowrocławski uczestniczy w Działaniu 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych" poprzez programy stypendialne, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa. Regulamin określa warunki pozwalające na przyznanie stypendiów, rodzaj wydatków ponoszonych. przez ucznia, a które mogą być refundowane w ramach przyznawanego stypendium, sposób przyznawania stypendiów oraz sposób dokonywania wypłat i rozliczeń stypendiów. Ponieważ przekazywanie środków na powyższy cel dokonuje się na mocy umowy zawartej pomiędzy koordynatorem - Powiatem Toruńskim, a beneficjentem - Powiatem Inowrocławskim wypłat i rozliczeń stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 dokonywać będzie Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu poprzez szkołę, do której dany stypendysta uczęszcza.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1529 z późn. zm.), który mówi, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej oraz art. 12 pkt 10a powyższej ustawy w myśl, którego do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.


Starosta
Leonard Maciejewski