BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533667

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/376/06
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2005 rok.
Uchwała nr XLIII/376/06
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 lutego 2006 r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2005 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn.zm.[1]), w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005r. Nr 244, poz. 2080)

uchwala się co następuje:

§1


Zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2005r., stanowiące załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005r. Nr 244, poz. 2080) oraz przepis art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.). Przepisy te stanowią iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu, w szczególności rada powiatu zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności rzecznika konsumentów.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Załączniki:

zal.r.376.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 224KB
  Data dodania: wtorek, 7 marca 2006, godz. 13:14
  Typ MIME: application/pdf