BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533880

Data: 25 czerwca 2003 r.
Nr uchwały: XI/73/2003
Dotyczy: ustalenia podstawowych wskaźników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr XI/73/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708, z 2001 r. Nr 34, poz. 393, z 2002 r. Nr 210, poz. 1785)


Rada Powiatu
uchwala co następuje:

§ 1

Ustalić wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski w kwocie 580,00 zł.

§ 2

Wyrazić zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w tabelach punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania przez pracodawcę dla:
1. pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach pomocy
społecznej w kwocie 3,- zł,
2. pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych w kwocie 4,- zł,
3. pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu w kwocie 4,- zł,
4. pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
z/s w Latkowie w kwocie 4,50 zł.

§ 3

Tracą moc uchwały Rady Powiatu:

1. Uchwała Nr XXII/167/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000r. w sprawie
podstawowych wskaźników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu.

2. Uchwała Nr XXII/168/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000r. w sprawie
podstawowych wskaźników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.


3. Uchwała Nr XXIII/175/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000r. w
sprawie podstawowych wskaźników wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostce organizacyjnej – Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie.

4. Uchwała Nr XXV/203/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie
podstawowych wskaźników wynagradzania pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

§ 4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/73/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2003 r.
Zgodnie z § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.) wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu (...) z radą powiatu, stosownie do swoich możliwości finansowych.
Ustalenie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego na poziomie 580 zł oraz wartości jednego punktu w kwocie:
• 3,- zł dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, pracowników
administracji i obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy
społecznej ,
• 4,- zł dla pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych oraz
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu,
• 4,50 zł dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie
umożliwi dokonanie regulacji płac zgodnie ze wskaźnikami wzrostu wynagrodzeń określonymi przez Ministra Finansów na 2003 rok.
Z wnioskami o zatwierdzenie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenie wartości jednego punktu zwrócili się: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Latkowie, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

W związku z powyższym zasadne jest przedstawienie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski