BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531988

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/380/06
Dotyczy: wsparcia samorządów powiatowych w zakresie zarządzania drogami.
Uchwała nr XLIII/380/06
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 lutego 2006 r.


w sprawie wsparcia samorządów powiatowych w zakresie zarządzania drogami.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1])

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć stanowisko dotyczące wsparcia samorządów powiatowych w zakresie zarządzania drogami, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Przyjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Związek Powiatów Polskich zwrócił się o' wsparcie działań mających na celu uporządkowanie przynależności dróg do odpowiedniej kategorii oraz o zwiększenie nakładów finansowych na budowę i przebudowę dróg powiatowych.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ). Przepisy te stanowią, iż do wyłącznej właściwości rad powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.r.380.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 96KB
  Data dodania: czwartek, 9 marca 2006, godz. 08:26
  Typ MIME: application/pdf