BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533779

Data: 22 lutego 2006 r.
Nr uchwały: XLIII/381/06
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.
Uchwała nr XLIII/381/06
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 lutego 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1] ), art. 5 ust. 7 pkt 3 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. [2]) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

uchwala się, co następuje:

§1


W uchwale Nr XXII/165/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu, wprowadza się następującą zmianę:
w Statucie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu, stanowiącym załącznik do uchwały, w § 5 w ust. 1 dodaje się wyrazy:
,,- radca prawny,
- specjalista do spraw zamówień publicznych,
- brygada remontowa."

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Zmiany w uchwale w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu wynikają z poszerzenia zadań realizowanych przez tę jednostkę. Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu zobowiązany jest przeprowadzać wszystkie postępowania przetargowe dotyczące szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. W celu właściwego przeprowadzania wymienionych wyżej postępowań konieczne jest zatrudnienie specjalisty do spraw zamówień publicznych. W związku z często zmieniającymi się przepisami oraz niejednoznacznie brzmiącymi zapisami aktów prawnych (ustawy, rozporządzenia itp.), konieczne jest zatrudnienie radcy prawnego.
Zasadne jest też utworzenie brygady remontowej złożonej z fachowców w zakresie prac murarsko - malarskich, wodno - kanalizacyjnych i elektrycznych, którzy na bieżąco "wykonywaliby naprawy i remonty w szkołach i placówkach oświatowych. Powyższe działania obniżą w sposób zdecydowany koszty napraw i remontów.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), który mówi, że w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. W myśl art. 12 pkt 8 lit. "i" cytowanej ustawy, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek. Według art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki. Art. 5 ust. 9, wyżej wymienionej uchwały, mówi, że w celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7, organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, o której mowa w ust. 7 pkt. 3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104) jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, tworzą, łączą, przekształcają w inną formę organizacyjno - prawną i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.


Starosta
Leonard Maciejewski