BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 541594

Data: 26 kwietnia 2006 r.
Nr uchwały: XLV/403/06
Dotyczy: absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2005 r.
Uchwała nr XLV/403/06
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 kwietnia 2006 r.


w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu za 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1] oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.[2]) po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2005 rok i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinią Komisji Rewizyjnej

uchwala się, co następuje:

§1


Udzielić Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu absolutorium za 2005 rok.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z przepisem art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu poprzedziło uzyskanie pozytywnych opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Inowrocławiu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).
W myśl powołanego przepisu Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Powiatu w Inowrocławiu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za zasadne.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Rada Powiatu w Inowrocławiu 19 głosami "za", przy 5 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się udzieliła Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu absolutorium za rok 2005.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka