BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533808

Data: 25 czerwca 2003 r.
Nr uchwały: XI/76/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu restrukturyzacji i naprawczego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na lata 2001-2002
Uchwała Nr XI/76/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu restrukturyzacji i naprawczego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na lata 2001-2002.


Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 i art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115 z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i poz. 256 i Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz.1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz. 1383 i poz. 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w związku z Uchwałą Nr XXVIII/217/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zaopiniowania opracowanego przez Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu „Programu naprawczego i restrukturyzacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu”

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjąć sprawozdanie z realizacji Programu restrukturyzacji i naprawczego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na lata 2001-2002 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUZASADNIENIE
do Uchwały Nr XI/76/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2003 r.
Dyrektor PS ZOZ w Inowrocławiu w dniu 28 kwietnia 2003 r. zwrócił się z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu restrukturyzacji i naprawczego opracowanego dla PS ZOZ w Inowrocławiu na lata 2001-2002. Uchwałą Nr XXVIII/217/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 maja 2001 r. Dyrektor PS ZOZ w Inowrocławiu został zobowiązany do przedstawienia Radzie Powiatu informacji o sposobie realizacji Programu oraz o jego skutkach ekonomicznych.
W związku z powyższym uważam za zasadne wywołanie niniejszej uchwały.


STANOWISKO
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej


W latach 2001-2002 w Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu był realizowany Program restrukturyzacj i naprawczy tego Zakładu. W związku z Programem prowadzono szczegółową analizę finansową tego okresu, wprowadzono budżetowanie ośrodków kosztów, restrukturyzację zatrudnienia, zmiany organizacyjne oraz poprawę jakości.
1. Zarządzanie Zakładem poprzez budżetowanie spowodowało dyscyplinowanie budżetu w każdej komórce organizacyjnej, oszczędność norm pracochłonności i zużycia materiałów oraz skuteczne delegowanie odpowiedzialności finansowej za usługi do poszczególnych ośrodków kosztów. Budżetowanie pozwala na stabilizację finansową komórek organizacyjnych, a co za tym idzie stabilność finansową całego Zakładu.
2. Restrukturyzacja zatrudnienia polegała na jego redukcji. Proces restrukturyzacji zatrudnienia przyniósł PS ZOZ korzyść finansową w kwocie 1 300 000,00 zł rocznie.
3. Wprowadzając zmiany organizacyjne przeprowadzono:
- restrukturyzację Szpitala Powiatowego dostosowując liczbę i profil łóżek szpitalnych do realnych potrzeb mieszkańców. Nie udało się zrealizować drugi etap zmian w części dotyczącej modernizacji Oddziału Położniczego i jego wyposażenia w nowoczesną aparaturę medyczną z powodu braku odpowiednich środków finansowych;
- restrukturyzację Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej co spowodowało ograniczenie bazy lokalowej. Poradnie specjalistyczne zostały zintegrowane, poprawiono dostępność poradni w godzinach popołudniowych. Nie został jednak zrealizowany drugi etap ograniczenia bazy lokalowej – przeniesienie z budynku przy ul. Narutowicza 24 Przychodni Specjalistycznej do obiektu Szpitala. Zadanie to jest zaplanowane do wykonania w bieżącym roku;
- restrukturyzacja Pogotowia Ratunkowego – dostosowano działalność do aktualnych potrzeb, celem świadczenia usług zgodnie z umowami zawartymi z Kasami Chorych;
- restrukturyzacja Administracji i działalności pomocniczej. Z planowanych zadań dot. zlecania usług służb pomocniczych podmiotom zewnętrznym zrealizowano tylko zlecenie firmie IMPEL obsługi sprzątania. Analizie ekonomicznej podlega nadal zlecenie firmom zewnętrznym usług Działu Technicznego i Działu Pralni i Dezynfekcji. W tym roku planowane jest zlecenie podmiotom zewnętrznym kompleksowych usług Działu Żywienia oraz części usług Działu Administracyjno-Gospodarczego oraz Sekcji Transportu. W Dziale Ekonomiczno-Finansowym wdrożono oprogramowanie systemu finansowo-księgowego uzyskując szybki przepływu informacji.
4. Sukcesywnie wprowadza się Program Poprawy Jakości, którego celem jest podniesienie jakości świadczeń i dbałość o dobro pacjenta.

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, iż Program Restrukturyzacji i Naprawczy PS ZOZ w Inowrocławiu na lata 2001-2002 był prawidłowo realizowany, zgodnie z założeniami. Nie zrealizowanie części Programu było spowodowane brakiem odpowiednich środków finansowych oraz koniecznością działań długofalowych ale przewidziane jest kontynuowanie tych zadań. W związku z tym uważam, iż należy przyjąć powyższe sprawozdanie.