BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531823

Data: 19 listopada 2002 r.
Nr uchwały: I / 7 /2002
Dotyczy: wyboru Wicestarosty Inowrocławskiego
Uchwała Nr I/7/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 listopada 2002 r.


w sprawie wyboru Wicestarosty Inowrocławskiego

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


1. W wyniku głosowania tajnego na Wicestarostę Inowrocławskiego wybrany został Pan Tadeusz Majewski.

2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), Rada Powiatu na wniosek Starosty wybrała w głosowaniu tajnym Wicestarostę Inowrocławskiego p.Tadeusza Majewskiego.
Wicestarosta otrzymał 20 głosów "za", co stanowi zwykłą większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
Wywołanie powyższej uchwały było uzasadnione i konieczne.


Starosta
Leonard Maciejewski