BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531993

Data: 30 lipca 2003 r.
Nr uchwały: XIII/84/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław
Uchwała Nr XIII/84/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 lipca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław.


Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721 ) oraz art. 12 pkt 8 lit. ,,a'' ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 214, poz. 1806 ).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, zapisanych w księdze wieczystej KW nr 46038 prowadzonej przez V Wydział Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:
nr 75/24 o pow. 2,4759 ha,
nr 75/25 o pow. 7,9836 ha,
nr 75/30 o pow. 0,1134 ha,
nr 75/31 o pow. 0,1050 ha,
nr 75/32 o pow. 0,1195 ha.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząc Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Opisane w uchwale nieruchomości zostały wyodrębnione w wyniku podziału terenu według pełnionych funkcji.
Zgodnie z decyzją Urzędu Gminy Inowrocław nr GGiL 6011-32/03 z dnia 21 lipca 2003 r. działka oznaczona numerem ewidencyjnym 75/24 stanowi teren usług nieuciążliwych, działka nr 75/25 to teren upraw rolnych, zaś działki oznaczone numerami: 75/30, 75/31, 75/32 to teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.
Sprzedaż działek w drodze przetargu spowoduje prawidłowe zagospodarowanie przedmiotowych nieruchomości oraz pozyskanie wpływów do budżetu powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski