BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 533639

Data: 30 lipca 2003 r.
Nr uchwały: XIII/90/2003
Dotyczy: zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr XIII/90/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 lipca 2003 r.w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego


Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 19, art. 40, art. 42 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 200, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


W Statucie Powiatu Inowrocławskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko –Pomorskiego z 1999 r. Nr 50, poz. 445 i 446, z 2002 r. Nr 31, poz. 571 i Nr 120, poz. 2448 ) wprowadzić następujące zmiany:

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.Powiat działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) zwanej dalej w treści Statutu „ustawą”. O ustroju powiatu stanowi niniejszy Statut.”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Powiat może posiadać własny herb i flagę ustanowione przez Radę Powiatu w drodze uchwały, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”

3) w § 5:

- ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:
„1.Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w zakresie wynikającym z art. 4, art. 4a i art. 7 ustawy.

2.Powiat może zawierać porozumienia z organami administracji rządowej, jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu, na zasadach określonych w art. 5 ustawy.”

- skreślić ust. 3

4) w § 6 skreślić ust. 3

5) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.”

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych w art. 12 ustawy.”

7) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.”

8) w § 11 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.”

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
2. Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
3. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1.
4. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
5. Na wniosek starosty przewodniczący rady powiatu jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd powiatu, a projekt wpłynął do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.”

10) § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwały organów powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlegają przekazaniu w ciągu dwóch dni od ich podjęcia.”
11) skreślić § 29

12) § 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania w zakresie kontroli zlecone przez Radę Powiatu.”

13) § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady oraz radnych będących członkami Zarządu.”

14) § 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 1.”

15) § 55 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.”

16) w § 55 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.Powiatową administrację zespoloną stanowią:
1) starostwo powiatowe,
2) powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu,
3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.”

17) § 56 ust. 2 zd. 2 otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych w przypadku, o którym mowa w art. 42
ust. 2 ustawy.”

18) § 56 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego, zwierzchnikiem służbowym
pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.”

19) § 66 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają
regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarząd Powiatu, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej.”


20) w § 66 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i
zwalniania kierowników i pracowników powiatowych służb, inspekcji i straży określają
odrębne przepisy.”

21) § 67 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:

„1) powołuje i odwołuje ich kierowników, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje
wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie
stanowią inaczej,

2) zatwierdza programy ich działania,”.

22) skreślić § 67 ust. 3

23) § 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Zarząd Powiatu przygotowuje i przedstawia Radzie Powiatu, nie później niż do dnia
15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, projekt budżetu, uwzględniający zasady
określone w ustawie o finansach publicznych oraz ustalenia Rady Powiatu, o których mowa
w § 70 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 Statutu.”

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka