BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 531986

Data: 30 lipca 2003 r.
Nr uchwały: XIII/91/2003
Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Traci ważność: Uchwała Nr XVII/116/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu z późn. zm.
Uchwała Nr XIII/91/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 lipca 2003 r.


w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1


Przyjąć Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Traci moc uchwała Nr XVII/116/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu z późn. zm.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


U z a s a d n i e n i ePrzyjęcie nowej wersji Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu wynika przede wszystkim z konieczności dokonania zmian w strukturze organizacyjnej, jak np.: powołanie Audytora Wewnętrznego, wieloosobowego stanowiska ds. mienia powiatu.
Dotyczy to również wcześniej powołanego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności czy stanowiska ds. obsługi paszportowej.
W okresie od maja 2000 r. uległy również zmianie kompetencje niektórych Wydziałów Starostwa Powiatowego.
Dostosowanie nowej struktury organizacyjnej do stanu faktycznego oraz przyjęcie do Regulaminu zadań wynikających ze znowelizowanych aktów prawnych przyczyni się do stworzenia przejrzystego, klarownego podziału zadań na poszczególne komórki Starostwa, a tym samym do skuteczniejszej i pełniejszej realizacji zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Załączniki:

regulamin_organizacyjny.pdf  -> pobierz
Załącznik do uchwały Nr XIII/91/2003
  Rozmiar: 184KB
  Data dodania: piątek, 8 sierpnia 2003, godz. 10:32
  Typ MIME: application/pdf
 
regulamin_organizacyjny_ii.doc  -> pobierz
Załącznik do uchwały Nr XIII/91/2003
  Rozmiar: 324KB
  Data dodania: piątek, 8 sierpnia 2003, godz. 10:34
  Typ MIME: application/octet-stream