BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 147147

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie, Ostrowo 25, 88-121 Chełmce
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na:

dostawę oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus dla Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie, Filii w Tarnówku w ilości około 50.000 litrów
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23110000-1

Termin realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej:
www.bip.inowrocław.powiat.pl. SIWZ można także odebrać w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Filia w Tarnówku.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:
Andrzej Marczewski i Katarzyna Brandt-Mikołajczak
tel. (052) 3516884

Miejsce i termin składania ofert: pomieszczenie kasowe w Domu pomocy społecznej w Ostrowie, Filia w Tarnówku, do dnia 7 grudnia 2006 do godziny 800.

Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie, filia w Tarnówku, dnia 7 grudnia 2006 roku o godzinie 815.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnią wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń .

Termin związania ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
Cena oferty – 100 %
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Tarnówko, 17 listopad 2006 rok
Andrzej Marczewski – Dyrektor DPS
Informacja o rozstrzygnięciu:


Ostrowo, dnia 14 listopad 2005 rokDom Pomocy Społecznej
w Ostrowie
Ostrowo 25
88-121 Chełmce
tel./fax 52/3516626

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego Ekoterm Plus do Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie filia w Tarnówku


Informujemy, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego typu Ekoterm Plus do DPS Ostrowo filia w Tarnówku.
W postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła:
HURTOWNIA OLEJÓW I PALIW
„OLKOP”
Gabriel Kropkowski
Frydrychowo
87-410 Kowalewo Pomorskie

uzyskując 100 pkt według kryterium określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
z ogólną ceną wykonania zamówienia – 123.750 zł.


Z poważaniem
Dyrektor DPS
Andrzej Marczewski

Załączniki:

specyfikacja.17.11.06.doc  -> pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: piątek, 17 listopada 2006, godz. 12:58
  Typ MIME: application/msword
 
dps.ostrowo.19.12.06.pdf  -> pobierz
Informacja o rozstrzygnięciu
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: wtorek, 19 grudnia 2006, godz. 08:40
  Typ MIME: application/pdf