BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496832

Data: 4 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 11/2002
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
U chwała nr 11/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 4 grudnia 2002 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 113, poz.984), art. 116 ust.5 oraz art. 128 ust.1pkt.1 i 2 oraz ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz.984),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r( z późn. zm.) w ten sposób iż:
1. w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,88.824.189,- zł" zastąpić kwotą ,,88.852.547,- zł"
2. w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,90.180.763,- zł" zastąpić kwotą ,,90.209.121,- zł"

§2


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej na łączną kwotę 41.556,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 " O świata i wychowanie" o 28.000,-, zł , dziale 853 "Opieka społeczna" o 9.630,- zł i dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" o 3.926,- zł.

§3


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza".

§4


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§5


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § 1,2,3 i 4 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego:
a) Nr WFB.I-3013/W/54/2002 z dnia 14 listopada br. dokonano zwiększenia planowanych dochodów w § 211 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" o łączną kwotę 16.276,- zł z czego:
w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", + 17.880,- zł
w tym:
. rozdział 01000 "Integracja z Unią Europejską' +2.880,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania dot. rocznych przeglądów prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej dla Powiatowych Inspektoratów Weterynaryjnych,
. rozdział 01021 "Inspekcja Weterynaryjna" +15.000,- zł
z przeznaczeniem na zakup opału i remont pomieszczeń biurowych oraz dachów,
w dziale 710 "Działalność usługowa", rozdziale 71014 "Opracowania geodezyno - kartograficzne" -1.974,- zł
(brak postępowań w ramach których konieczne były opracowania geodezyjne i kartograficzne),
w dziale 853 "Opieka społeczna", rozdziale 85321 "Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności" +370,- zł

O ww. kwoty skorygowano planowane wydatki (w działach i rozdziałach jw.),


b) Nr WFB.I-3013/W/55/2002 z dnia 15 listopada 2002 r. dokonano zwiększenia
planowanych dochodów w § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" o kwotę 12.082,- zł

w dziale 853 "Opieka społeczna", rozdziale 85301 "Placówki opiekuńczo wychowawcze" z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych, kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze.
O ww. kwotę zwiększono planowane wydatki (dział, rozdział jw.).

2. Dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 41.556,- zł z przeznaczenIem na:
- uregulowanie zobowiązań za meliorację boiska - 1926,- zł,

- opracowanie dokumentacji remontu ogrodzenia w formie muru oporowego 2.000,- zł

w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu - razem 3.926,- zł
- usuniecie awarii instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej
i zewnętrznej oraz remont i wymianę zniszczonych urządzeń sanitarnych w węźle sanitarnym dla dziewcząt w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu - kwota 23.000,- zł
- wymianę rynien na budynku i dokończenie remontu sali zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu - kwota 5.000,- zł
- zasilenie wydatków związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności - kwota 9.630,- zł
( w roku bż. wzrosła liczba wydawanych orzeczeń, gdyż do zadań Zespołu doszły orzeczenia dzieci
w zakresie przyznawania zasiłków pielęgnacyjnych ),

3. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
.Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Świadczenia społeczne" o 976,- zł , "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" o 500,- zł, "Zakup energii" o 1.000,- zł , "Zakup usług remontowych
o 2.033,- zł, "Zakup usług pozostałych" o 1.000,- zł i "Różne opłaty i składki" o 94,- zł a zwiększenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o 72,- zł oraz "Zakup środków żywności" o 5.531,- zł. Zmian dokonano celem zabezpieczenia środków na wyżywienie wychowanków oraz świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników,

.Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup usług remontowych" o 550,- zł a zwiększenie poz. "Podróże służbowe krajowe" o 550,- zł. Powyższe zmiany zabezpieczają aktualne potrzeby jednostki,
.Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz "Zakup usług pozostałych" o 3.000,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o 1.200,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 4.200,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością częściowego wyposażenia pracowni i biura,
.Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach poprzez zmniejszenie o kwotę 2.600,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Zakup usług pozostałych". Powyższe zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki,
.Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 350,- zł , "Składki na Fundusz Pracy" o 50,- zł i "Zakup usług pozostałych" o 500,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 600,- zł oraz "Zakup usług remontowych" o 300,- zł.
Przeniesienie to zabezpiecza wydatki na zakup materiałów biurowych i naprawę sprzętu, Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu (rozdział 75019 "Rady powiatów") poprzez .zmniejszenie poz. "Zakup usług pozostałych" o 1.100,- zł, "Podróże służbowe krajowe" o 900,- zł i "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" o 3.000,- zł a zwiększenie o kwotę 5.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Przeniesione środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych, wyposażenia i zakup materiałów do remontu pomieszczeń.

4. Na wniosek dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i tak:

.Dział 801 "Oświata i wychowanie"
-rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" +11.219.- zł + 9.581,- zł
-rozdział 80130 "Szkoły zawodowe"
-rozdział 80145 "Komisje egzaminacyjne" - 7.800,- zł
-rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" -13.000,- zł

. Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"
-rozdział 85410 "Internaty i bursy szkolne" + 1.968,- zł
-rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" - 1.968,- zł

Zmiany te spowodowane zostały koniecznością opłacenia rachunków za nośniki energii w podległych jednostkach, naprawy dachu w III LO w Inowrocławiu, wyposażenia sali komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu, wypłacenia dodatku mieszkaniowego w szkołach wiejskich (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach i Kościelcu).

Starosta
Leonard Maciejewski