BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 505540

Data: 9 lipca 2003 r
Nr uchwały: 110/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny dwóch łóżek rehabilitacyjnych typu LE-O1.1 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Urologii Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu
Uchwała nr 110/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 lipca 2003 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny dwóch łóżek rehabilitacyjnych typu LE-O1.1 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Urologii Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1999 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§ l


Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny dwóch łóżek rehabilitacyjnych typu LE-01.1 wraz z wyposażeniem, łącznej wartości: 17.483,68 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 68/100 PLN), od Komitetu Oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy na rzecz Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Urologii Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny dwóch łóżek rehabilitacyjnych typu LE-O 1.1 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Urologii Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu. Oddział Urologiczny obecnie nie posiada w/w sprzętu. Łóżka rehabilitacyjne typu LE-O 1.1 są wielofunkcyjne i będą stanowiły wyposażenie sali pooperacyjnej w Oddziale Urologii. Doposażenie Oddziału we wskazany sprzęt wpłynie pozytywnie na podniesienie poziomu jakości świadczonych usług medycznych i opieki nad pacjentem po zabiegu operacyjnym. Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwałą Nr XVI/III/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. pozytywnie zaopiniowała przyjęcie darowizny dwóch łóżek rehabilitacyjnych wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Urologii Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu.
W związku z powyższym uważam za zasadne wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski