BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496791

Data: 13 sierpnia 2003 r.
Nr uchwały: 121/2003
Dotyczy: w sprawie zamiany lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Kościelcu nr 71A pomiędzy najemcami Panem Władysławem Andrzejewskim i Panem Andrzejem
Uchwała nr 121/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 sierpnia 2003 r.

w sprawie zamiany lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Kościelcu nr 71A pomiędzy najemcami Panem Władysławem Andrzejewskim i Panem Andrzejem
Zielińskim.


Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na zamianę lokali mieszkalnych pomiędzy najemcami zamieszkującymi w budynku wielorodzinnym nr 71A w Kościelcu, Panem W. Andrzejewskim, mieszkanie nr"12 i Panem A. Zielińskim, mieszkanie nr 14.

§2


Zawrzeć umowy najmu na podstawie protokółu zdawczo - odbiorczego z zamiany lokali mieszkalnych.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


W dniu 17.07.2003 r. najemcy z budynku wielorodzinnego w Kościelcu nr 71 A wystąpili ze wspólnym wnioskiem o zgodę na zamianę dotychczas zajmowanych lokali mieszkalnych. Pan Władysław Andrzejewski obecnie zajmuje mieszkanie o powierzchni 64 m2 - 3 pokoje z 4 osobową rodziną a Pan Andrzej Zieliński mieszkanie o powierzchni 54 m2 - 2 pokoje również z 4 osobową rodziną. Powodem zamiany jest wola obu stron, aby dostosować warunki mieszkaniowe do aktualnych potrzeb rodzinnych obu najemców. Dzieci Pana A. Zielińskiego są w wieku szkolnym (gimnazjum i szkoła podstawowa) natomiast Pana W. Andrzejewskiego jedno dziecko jest już pełnoletnie (jeden z synów studiuje ). Najemcy złożyli również oświadczenia, że po dokonanej zamianie lokali mieszkalnych nadal
Będą zainteresowani wykupem zajmowanych mieszkań. Na dzień 30.07.2003 r. najemcy nie mają zaległości czynszowych.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski