BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 482629

Data: 13 sierpnia 2003 r
Nr uchwały: 122/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Orłowie, Gmina Inowrocław oraz określenie wadium i postąpienia w pierwszym przetargu
Uchwała nr 122/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 sierpnia 2003 r.


w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Orłowie, Gmina Inowrocław oraz określenie wadium i postąpienia w pierwszym przetargu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 37 ust. 1, art. 38 ust. L ,art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 ) oraz § 13 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 80) w związku z Uchwałą Nr XIII/85/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Orłowie Gmina Inowrocław.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Ustalić formę przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Orłowie Gmina Inowrocław, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego, stanowiącej obszar obejmujący działki o numerach ewidencyjnych: 75/27 o pow. 4,3976 ha oraz 75/26 o pow. 1,3441 ha zapisanej w księdze wieczystej KW m 46038, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

§2


Ustalić cenę wywoławczą, wadium oraz postąpienie w pierwszym przetargu na
zbycie nieruchomości w wysokości przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Uchwałą Nr XIII/85/2003 z dnia 30 lipca 2003 r. Rada Powiatu w Inowrocławiu wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Orłowie, Gmina Inowrocław, obejmującej działki nr 75/27 o pow. 4,3976 oraz 75/26 o pow. 1,3441 ha. Wymieniona nieruchomość to zespół dworsko - parkowy objęty strefą "A" ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustalono cenę wywoławczą nieruchomości, nie niższą niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego. W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ustalono wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5% i wyższe niż 20% ceny wywoławczej oraz wysokość postąpienia, które wynosić powinno nie mniej niż 1% ceny wywoławczej; z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątych złotych.


Starosta
Leonard Maciejewski