BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 424475

Data: 13 sierpnia 2003 r.
Nr uchwały: 126/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej oraz określenie ceny wywoławczej, wadium i postąpienia w przetargu
Uchwała nr 126/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 sierpnia 2003 r.


w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej oraz określenie ceny wywoławczej, wadium i postąpienia w przetargu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 ) oraz art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721 ) oraz § 13 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy, (Dz.U. Nr 9, poz. 30 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 80).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić formę przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej, stanowiącej teren usług, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 13/72 o pow. 0,2648 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 20546.

§2


Ustalić cenę wywoławczą, wadium oraz postąpienie w przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej w wysokości przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Uchwałą Nr XXIX/230/2001 z dnia 25 czerwca 2001 r. Rada Powiatu w Inowrocławiu wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej-Miechowickiej. W związku z faktem, iż w pierwszym jak i w drugim przetargu nie dokonano sprzedaży działki zabudowanej nr ewidencyjny 13/72 zaistniała potrzeba obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w trzecim przetargu. W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ustalono wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5% i wyższe niż 20% ceny wywoławczej oraz wysokość postąpienia, które wynosić powinno nie mniej niż l % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątych złotych.


Starosta
Leonard Maciejewski