BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 423790

Data: 6 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 13/2002
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu 1nowrocławskiego na rok 2002
Uchwała nr 13/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu 1nowrocławskiego na rok 2002

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r Nr 23, poz. 220 i Nr 113, poz.984), art. 116 ust.5 oraz art. 128 ust.1 pkt.1,2 i 3 oraz ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz.984),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r( z późn. zm.) w ten sposób iż:
1. w § 1 pkt.1 "Dochody" kwotę ,,88.852.547,- zł" zastąpić kwotą ,,89.022.347,- zł"
2. w § 2 pkt.! "Wydatki" kwotę ,,90.209.121,- zł" zastąpić kwotą ,,90.214.121,- zł"

§2


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej na łączną kwotę 33.200,- zł z przeznaczenIem na
zwiększenie wydatków w dziale 853 "Opieka społeczna" .

§3


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§4


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § 1,2 i 3 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5-4820-109p/2002 z dnia 22.11.br. w sprawie zwiększenia o kwotę 164.800,- zł części oświatowej subwencji ogólnej dokonano stosownych zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. Powyższa kwota rozdysponowana zostanie uchwałą Rady Powiatu na najbliższej sesji.
2. Na skutek zawartych porozumień z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie:
a) przekazania dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 4.000, zł na dofinansowanie zadania pod nazwą: wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych istniejących strefach ochronnych istniejących wokół ZakładówChemicznych "Soda Mątwy" S.A. w Inowrocławiu,
b) przyznania stypendium (w kwocie 250,- zł m-cznie) uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu. Stypendium przysługuje w okresie od września 2002 r. do czerwca 2003 r. W roku 2002 Powiatowi przekazane zostaną środki finansowe w wysokości 1.000,- zł (250,- zł x 4 m-ce),
dokonano zwiększenia o łączną kwotę 5.000,- zł planowanych dochodów w § 233 "Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" z czego: w dziale 020 "Leśnictwo", rozdziale 02095 "Pozostała
działalność" - 4.000,- zł i w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" , rozdziale 85415 "pomoc materialna dla uczniów" -1000,- zł. O ww. kwoty zwiększono planowane wydatki (działy i rozdziały jw.).
2. Dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 33.200,- zł
z przeznaczeniem na:
dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu 30.000,-zł
zabezpieczenie przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych będącego w budowie segmentu A nowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie 3.200,- zł
3. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
.Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej poprzez zmniejszenie poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 2.140,- zł, "Składki na Fundusz Pracy" o 437,- zł, "Zakup leków i materiałów medycznych" o 6.000,- zł, "Zakup energii" o 7.000,- zł i "Zakup usług pozostałych" o 1.000,- zł, a zwiększenie o kwotę 16.577,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Przeniesione środki zabezpieczają wydatki na zakup opału i środków czystościowych,
.Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 11.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie poz. "Zakup energii" o 8.000,- zł i "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o 3.000,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością uregulowania. rachunków za wodę i energię elektryczną (w budynku po byłym Domu Dziecka w Orłowie) oraz zakupu odzieży ochronnej dla pracowników.

Starosta
Leonard Maciejewski