BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 480250

Data: 20 sierpnia 2003 r.
Nr uchwały: 129/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław oraz określenie cen wywoławczych, wadiów i postąpień w pierwszym przetargu
Uchwała nr 129/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 20 sierpnia 2003 r.

w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław oraz określenie cen wywoławczych, wadiów i postąpień w pierwszym przetargu

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806.) oraz art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, poz.720 i poz. 721 ) oraz § 13 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy(Dz.U. Nr 9, poz. 30 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 80) w związku z Uchwałą Nr XIII/84/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje


§1


Ustalić formę przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, zapisanych w księdze wieczystej KW nr 46038 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:
- nr 75/30 o pow. 0,1134 ha,
- nr 75/31 o pow. 0,1050 ha,
- nr 75/32 o pow. 0,1195 ha.

§2


Ustalić ceny wywoławcze, wadia oraz postąpienia w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości w wysokości przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały .

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka KowalczewskaUzasadnienieUchwałą Nr XIII/84/20'03 z dnia 30 lipca 2003 r. Rada Powiatu w Inowrocławiu wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Orłowie Gmina Inowrocław. W związku z powyższym niezbędnym jest ustalenie formy przetargu oraz określenie cen wywoławczych, wadiów i postąpień w pierwszym przetargu na zbycie przedmiotowych nieruchomości. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt. 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalono ceny wywoławcze, nieruchomości nie niższe niż wartości nieruchomości określone przez rzeczoznawcę majątkowego. W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ustalono wysokości wadiów, które nie mogą być niższe niż 5% i wyższe niż 20% ceny wywoławczej oraz wysokości postąpienia, które wynosić powinny nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątych złotych.


Starosta
Leonard Maciejewski