BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494504

Data: 3 września 2003 r.
Nr uchwały: 133/2003
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
Uchwała nr 133/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 września 2003 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806), art. 128 ust. 1 pkt. 111. oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. przyjętym Uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2003 r. w ten sposób, iż:
1. w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,77.676.223,- zł" zastąpić kwotą ,,77.791.208,- zł"
2. w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,77.676.223,- zł" zastąpić kwotą ,,77.791.208,- zł"

§2


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § 1 i 2 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2003 r.
Nr WFB.I-3011/47/2003 dokonano zwiększenia o kwotę 14.985,- zł planowanych dochodów w § 211 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat", rozdziale 85321 "Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności", dziale 853 "Opieka społeczna" z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
O ww. kwotę zwiększono planowane wydatki w dziale i rozdziale jw.
2. W wyniku podpisania aneksu do porozumienia nr 41/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. zawartego z Gminą Inowrocław w sprawie przekazania Powiatowi przez Gminę środków na modernizację drogi w Jaksicach, skrzyżowanie przy Kościele oraz budowę drogi powiatowej Olszewice - Słońsko dokonano zwiększenia o kwotę 100.000,- zł planowanych dochodów w § 231 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe", dziale 600 "Transport i łączność". O ww. kwotę zwiększono planowane wydatki (dział i rozdział jw.).
3. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w Starostwie Powiatowym (rozdział 75020 "Starostwa powiatowe") poprzez zmniejszenie o kwotę 100.000,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Środki przeznaczone będą na zakup druków komunikacyjnych.
4. Celem wykonania koniecznych konserwacji dachów w I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu i Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu dokonano
uruchomienia rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 5.000,- zł z czego dla:
- I LO w Inowrocławiu - 3.000 zł
- CKP w Inowrocławiu - 2.000 zł


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zalacznik_1.133.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 71KB
  Data dodania: poniedziałek, 8 września 2003, godz. 13:03
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_2.133.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 111KB
  Data dodania: poniedziałek, 8 września 2003, godz. 13:03
  Typ MIME: application/pdf