BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496912

Data: 19 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 14/2002
Dotyczy: w sprawie przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za wrzesień 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 30.09.2002 r
Uchwała nr 14/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 grudnia 2002 r.


w sprawie przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za wrzesień 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 30.09.2002 r.

Na podstawie § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego oraz art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 141, poz. 692, Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 162, poz. 1115, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) § 1 ust. 1 pkt 3 i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz.l097) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) w związku z uchwałą Nr XXIII164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację finansową Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za wrzesień 2002 r. i za okres 01.01.2002 r. do 30.09.2002 r.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu sprawujący nadzór nad PS ZOZ w Inowrocławiu w oparciu o § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego, w związku z trudną sytuacją finansową PS ZOZ zobowiązał Dyrektora Zakładu do przekazywania comiesięcznych sprawozdań o przychodach, kosztach - wyniku finansowym.
Informacja finansowa PS ZOZ w Inowrocławiu za miesiąc wrzesień 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 30.09.2002 r. została przyjęta dnia 18 listopada 2002 r. przez Radę Społeczną PS ZOZ w Inowrocławiu Uchwałą Nr XIV /III/2002.
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.

Starosta
Leonard Maciejewski