BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496797

Data: 21 października 2003 r.
Nr uchwały: 151/2003
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej - Miechowickiej oraz określenie ceny wywoławczej, wadium i postąpienia w przetargu
Uchwała nr 151/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 października 2003 r.


w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej - Miechowickiej oraz określenie ceny wywoławczej, wadium i postąpienia w przetargu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, po~. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 l Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 124, poz. 1152 ) oraz §13 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia: 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 80).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić formę przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Szymborskiej - Miechowickiej, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 13/58 o pow. 2,4760 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 20546.

§2


Ustalić cenę wywoławczą, wadium oraz postąpienie w przetargu na zbycie nieruchomości w wysokości przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


Uchwałą Nr XXIX/230/2001 z dnia 25 czerwca 2001 r. Rada Powiatu w Inowrocławiu wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości, położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej. W związku z faktem, iż w pierwszym jak i w drugim przetargu nie dokonano sprzedaży działki nr ewidencyjny 13/58 zaistniała potrzeba obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w trzecim przetargu.W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ustalono wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5% i wyższe niż 20% ceny wywoławczej oraz wysokość postąpienia, które wynosić powinno nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątych złotych.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.151.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 38KB
  Data dodania: czwartek, 30 października 2003, godz. 14:03
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.151.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 107KB
  Data dodania: czwartek, 30 października 2003, godz. 14:03
  Typ MIME: application/pdf