BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496826

Data: 5 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 155/2003
Dotyczy: najmu lokalu mieszkalnego Pani Bożenie Szatkowskiej.
Uchwała nr 155/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 listopada 2003 r.


w sprawie najmu lokalu mieszkalnego Pani Bożenie Szatkowskiej.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 ) oraz art.5 ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r., nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1069).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wynająć Pani Bożenie Szatkowskiej na czas nieoznaczony lokal mieszkalny nr 15 w budynku nr 71 w Kościelcu składający się z jednego pokoju, kuchni i łazienki.

§2


Zasady najmu określić w umowie.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


Pani Bożena Szatkowska wraz synem Natanem, zamieszkuje w budynku Kościelec nr 66 jako lokator na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej w dniu 15 kwietnia 1997 r., którego głównym najemcą jest Pan Jerzy Deluga. W dniu 28.10.2003 r. Powiat Inowrocławski i Pan Jerzy Deluga zawarli porozumienie w którym między innymi wspólnym oświadczeniem woli rozwiązano w/w umowę najmu, zobowiązując się jednocześnie do oddania do używania Pani Bożenie Szatkowskiej z synem ( byłej konkubinie) lokal mieszkalny w Kościelcu w budynku nr 71 mieszkanie nr 15 o pow. 26,80 m2. Zgoda na zawarcie umowy najmu jest zasadna, gdyż pozwoli na całkowite opróżnienie z lokatorów budynek nr 66 w Kościelcu, który przeznaczony jest do sprzedaży oraz zgodna z wcześniej zawartym porozumieniem.


Starosta
Leonard Maciejewski