BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494713

Data: 19 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 160/2003
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.
Uchwała nr 160/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 listopada 2003 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 39l, Nr 65,poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. przyjętym Uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2003 r. (z późn. zm.) poprzez przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie".

§2


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami.

§3


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej na łączną kwotę 32.800,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków w dziale 853 "Opieka społeczna".

§4


Zmiany w planach wydatków określonych w §1, 2 i 3 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz


Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


1. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
a) Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" o kwotę 824,- zł, "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o 3.100,- zł, "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o 2.461,- zł, "Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" o 1.532,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o 1.500,- zł a zwiększenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 1.100,- zł, "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 4.920,- zł, "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" o 3.382,- zł oraz "Podatek od nieruchomości" o 15,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z zatrudnieniem 7 osób w ramach robót publicznych oraz na podatek od nieruchomości.
b) Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 2.851,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Zmiana zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki.
c) Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu - rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" poprzez zmniejszenie o kwotę 28.876,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Przeniesione środki przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowania za przejętą przez Powiat Inowrocławski drogę w Balczewie,
- rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" poprzez zmniejszenie poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę 11.358,- zł i "Zakup usług remontowych" o 55.000,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 55.000,- zł oraz "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" o 11.358,- zł. Powyższe spowodowane zostało zmianą podstawy naliczenia funduszu socjalnego oraz koniecznością zakupu druków komunikacyjnych.
d) Domu Dziecka w Gniewkowie poprzez zmniejszenie o kwotę 2.131,- zł poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń". Przeniesienie spowodowane zostało koniecznością wypłacenia zasiłku na zagospodarowanie nauczycielowi zgodnie z art. 61 Karty Nauczyciela.
e) Domu Dziecka w Jaksicach poprzez zmniejszenie poz. "Świadczenia społeczne" o kwotę 3.344,- zł, "Zakup środków żywności" o 36.300,- zł, "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" o 3.245,- zł, "Zakup usług remontowych" o 9.000,- zł, "Zakup usług pozostałych" o 13.400,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o 700,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 65.244,- zł oraz "Różne opłaty i składki" o 745,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością zakupu oleju opałowego, odzieży zimowej wychowankom oraz niezbędnego wyposażenia.
f) Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o 6.340,.; zł, "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o 440,- zł, "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 3960,- zł, "Składki na Fundusz Pracy" o 400,- zł, "Zakup energii" o 7.000,- zł i "Różne opłaty i składki" o 200,- zł a zwiększenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o 4.070,- zł, "Zakup środków żywności" o 12.270,- zł oraz "Zakup usług pozostałych" o 2.000,- zł. Zmiany spowodowane zostały koniecznością wypłaty odprawy pieniężnej z tytułu ustawowego zwolnienia pracownika z przyczyn zakładu pracy, uzupełnienia środków na wyżywienie oraz dokonania opłaty za przedszkole nowoprzyjętych wychowanków.
g) Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup środków żywności" o 6.000,- zł i "Różne opłaty i składki" o 500,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 3.912,- zł, "Zakup usług pozostałych" o 2.000,- zł oraz "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" o 588,- zł. Przeniesienia spowodowane zostały koniecznością dokonania odpisu na ZFŚŚ zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczenia środków na zakupu oleju opałowego, badania okresowe pracowników i wywóz nieczystości.
h) Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie poprzez zmniejszenie poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o 300,- zł, "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 1.820,- zł i "Zakup energii" o 460,- zł a zwiększenie poz. "Zakup usług zdrowotnych" o 110,- zł, "Zakup usług pozostałych" o 2.300,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o 170,- zł. Powyższe spowodowane zostało koniecznością wykonania badań okresowych pracowników, korzystania z usług informatyka oraz zabezpieczenia środków na podróże służbowe.
i) Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie poprzez zmniejszenie poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" o kwotę 336,- zł i "Zakup środków żywności" o 10.000,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 10.336,- zł. Przeniesione środki przeznaczone będą na zakup opału i środków czystości.
2. Uruchomiono rezerwę ogólną na łączną kwotę 32.800,- zł z przeznaczeniem na:
. zakup kuchni elektrycznej przez Dom Pomocy Społecznej w Warzynie, która stanowić będzie wyposażenie kuchni terapeutycznej 2.500,- zł
. dofinansowanie spotkania gwiazdkowego dla osób podopiecznych zrzeszonych w Polskim Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Inowrocławiu 300,- zł
. remont hollu I kondygnacji pałacu Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej 30.000,- zł
2. W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego oraz koniecznością zabezpieczenia niezbędnych wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dokonano korekty planowanych wydatków budżetowych w dziale 801 "Opieka społeczna" poprzez:
a) przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami ( w ramach poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" ):
rozdział 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego" zmniejszono o kwotę - 29.802,- zł
rozdział 80110 "Gimnazja" zwiększono o kwotę + 7.704,- zł
rozdział 80130" Szkoły zawodowe" zwiększono o kwotę + 5.928,- zł
rozdział 80195 "Pozostała działalność" zwiększono o kwotę + 16.170,- zł
b) przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami:
rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" zmniejszono poz. "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 1.946,- zł a zwiększono poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 1.000,- zł oraz "Zakup usług pozostałych" o 946,- zł
c) przeniesienia planowanych wydatków w ramach poz. "Zakup usług pozostałych" w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" zmniejszając o kwotę 1300,- zł plan finansowy Zespołu Szkół Samochodowych w Inowrocławiu a zwiększając plan finansowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.160.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 318KB
  Data dodania: piątek, 21 listopada 2003, godz. 13:05
  Typ MIME: application/pdf