BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494720

Data: 24 listopada 2003 r.
Nr uchwały: 164/2003
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
Uchwała nr 164/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. przyjętym Uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 191utego 2003 r. (z późn. zm.) poprzez przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie".

§2


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami.

§3


Zmiany w planach wydatków określonych w § 1 i 2 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


1. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
a) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu poprzez zwiększenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 12.553,- zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" o 25.000,- zł i "Zakup usług pozostałych" o 10.000,- zł a zmniejszenie poz. "Dodatkowe wynagrodzenia roczne" o 623,- zł, "Uposażenia funkcjonariuszy" o 5.022,- zł, "Pozostałe należności funkcjonariuszy" o 10.050,- zł, "Nagrody roczne funkcjonariuszy" o 8.113,- zł, "Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby" o 405,-zł, "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 20.290,- zł oraz "Składki na Fundusz Pracy" o 3.050,- zł,
b) Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o 2.000,- zł, "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 8.780,- zł, "Składki na Fundusz Pracy" o 930,- zł, i "Podatek od nieruchomości" o 155,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 8.780,- zł, "Zakup energii" o 2.000,- zł oraz "Zakup usług pozostałych" o 1.085,- zł,
c) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o 1.215,- zł, "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 5.000,- zł, "Składki na Fundusz Pracy" o 1.300,- zł, "Zakup środków żywności" o 11.000,- zł, "Zakup leków i materiałów medycznych" o 2.000,- zł i "Różne opłaty i składki" o 1.927,- zł a zwiększenie poz. "zakup materiałów i wyposażenia" o 18.442,- zł oraz "Zakup usług pozostałych" o 4.000,- zł,
d) Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej poprzez zmniejszenie poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o 1.751,- zł, "Zakup środków żywności" o 13.000,- zł, "Zakup leków i materiałów medycznych" o 3.000,- zł, "zakup energii" o 3.000,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o 200,- zł a zwiększenie o kwotę 20.951,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia",
e) Bursie Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń" o 707,- zł, "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o 785,- zł, "Zakup usług remontowych" o 3.000,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o 274,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 3.766,- zł oraz "Zakup usług pozostałych" o 1.000,- zł,
f) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:
. rozdział 85318 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o 500,- zł, "Zakup energii" o 1.200,- zł, "Zakup usług remontowych" o 600,- zł, Podróże służbowe krajowe" o 700,- zł i "Odpisy na ZFŚS" o 2.189,- zł a zwiększenie poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 2.127,- zł, "Składki na Fundusz Pracy" o 86,- zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" o 1.000,- zł oraz "Zakup usług pozostałych" o 1.976,- zł,
. rozdział 85321 "Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności" poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o 150,- zł, "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o 400,- zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" o 7.300,- zł, "Zakup energii" o 2.000,- zł, "Zakup usług remontowych" o 850,- zł i "Odpisy na ZFŚS" o 553,- zł a zwiększenie poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 1.140,- zł, Składki na Fundusz Pracy" o 150,- zł, "Zakup usług pozostałych" o 9.813,- zł oraz "Podróże służbowe krajowe" o 150,- zł.
2. Dokonano również przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 "Oświata i wychowanie" poprzez zmniejszenie o kwotę 7.000,- zł poz. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej" w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" a zwiększenie o ww. kwotę analogicznej pozycji w rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące".
Wszystkich ww. przeniesień dokonano celem zabezpieczania niezbędnych wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.164.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 284KB
  Data dodania: piątek, 16 stycznia 2004, godz. 07:17
  Typ MIME: application/pdf