BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496991

Data: 19 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 17/2002
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny wanny podnoszonej "DELTOM" typu WPC-220 BMH z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym
Uchwała nr 17/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny wanny podnoszonej "DELTOM" typu WPC-220 BMH z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIIV118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Wyrazić zgodę na przyjęcie przez .Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny wanny podnoszonej "DELTOM" typu WPC-220 BMH, firmy: "DEL TOM" Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu od Komitetu Oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy o wartości 25 150,08 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt 08/1 00 PLN).

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażanie zgody na przyjęcie przez Zakład darowizny wanny podnoszonej "DELTOM" typu WPC-220 BMH, firmy "DELTOM" Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu od Komitetu Oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy. Darowana wanna podnoszona jest sprzętem pielęgnacyjno-rehabilitacyjnym przeznaczonym do użytkowania na trakcie porodowym Oddziału Położniczo Ginekologicznego, niezbędnym do prowadzenia i odbierania porodów w wodzie. Przyjęcie darowizny w/w sprzętu umożliwi poszerzenie zakresu świadczonych usług przez Oddział Położniczo-Ginekologiczny. Pozwoli to jednocześnie na realizację założeń II etapu restrukturyzacji Oddziału poprzez podniesienie jakości świadczonych usług. Rada Społeczna PS ZOZ w Inowrocławiu dnia 18 listopada 2002 r. uchwałą Nr XXV/III/2002 pozytywnie zaopiniowała przyjęcie darowizny wanny podnoszonej "DELTOM". W związku z powyższym uważam za zasadne wywołanie stosownej uchwały .


Starosta
Leonard Maciejewski