BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 424463

Data: 10 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 172/2003
Dotyczy: zmiany uchwały nr 75/2003 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.
Uchwała nr 172/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 grudnia 2003 r.


w sprawie zmiany uchwały nr 75/2003 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, ", Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), w zw. z art: 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 175, poz. 1693) oraz zgodnie z Planem przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 będącym załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu nr VI/38/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok i Uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu m VII1/49/2003 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Z zaplanowanej i nierozdysponowanej rezerwy w kwocie 1 010 500 zł w § 6260 dokonuje się podziału środków na kwotę 109600 zł z przeznaczeniem dla:
Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w InowrocławiuZakup pojemników do segregacji odpadów medycznych75 500 zl
Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w InowrocławiuBudowa piaskownika31 100 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w InowrocławiuUtylizacja odpadów oraz przeterminowanych odczynników chemicznych3 000 zł
Razem109 600 zł


Po dokonaniu zmian w planowanej na 2003 rok rezerwie w § 6260 pozostaje do rozdysponowania kwota 900 900 zł.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Z uwagi na trudną sytuację finansową Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, Dyrekcja PSZOZ zwróciła się do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o sfinansowanie budowy piaskownika i zakup pojemników do segregacji odpadów medycznych. Również Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu wystąpiła z wnioskiem o sfinansowanie utylizacji przeterminowanych odczynników chemicznych, które są odpadami niebezpiecznymi i zachodzi konieczność ich unieszkodliwienia, na co szkoła nie posiada funduszy.
W związku z powyższym uzasadnione jest przyznanie dotacji dla PSZOZ w Inowrocławiu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski