BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 505551

Data: 10 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: 174/2003
Dotyczy: umorzenia lub rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Pana Jerzego Delugi.
Uchwała nr 174/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 grudnia 2003 r.


w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Pana Jerzego Delugi.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 Nr 162, poz. 1568 )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Odmówić umorzenia zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Panu Jerzemu Deludze. Spłatę rozłożyć na 12 rat licząc od stycznia 2004 r. Nie naliczać odsetek z tytułu zadłużenia.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Decyzja o umorzeniu wierzytelności zgodnie z Ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) art.34 a może zostać podjęta na podstawie uchwały rady powiatu, która określa szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności.
Rada Powiatu Inowrocławskiego nie podjęła dotychczas uchwały w tej sprawie. Brak w/w uchwały uniemożliwia wydawanie indywidualnych pozytywnych decyzji.
Natomiast możliwe jest podjęcie, przez zarząd uchwały w sprawie rozłożenia istniejącego zadłużenia na raty uwzględniając wniosek Pana Jerzego Delugi, który motywował go swoją sytuacją materialną. Wierzytelność dotyczy najmu lokalu mieszkalnego w Kościelcu 66.
W związku z powyższym jest zasadna decyzja o rozłożeniu zadłużenia na raty.

Starosta
Leonard Maciejewski