BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 505554

Data: 19 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 18/2002
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu dwóch aparatów dializacyjnych z przeznaczeniem do użytkowania w Stacji Dializ
Uchwała nr 18/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu dwóch aparatów dializacyjnych z przeznaczeniem do użytkowania w Stacji Dializ.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1


Wyrazić zgodę na przyjęcie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu dwóch aparatów dializacyjnych z przeznaczeniem do użytkowania w Stacji Dializ.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o wyrażenie zgody na przyjęcie w dzierżawę dwóch aparatów dializacyjnych z przeznaczeniem do użytkowania w Stacji Dializ.
Wniosek Dyrektora zawiera uzasadnienie z którego wynika, iż Stacja Dializ dysponuje 10 stanowiskami do hemodializy. Czas pracy aparatu nie powinien przekroczyć 20 tysięcy godzin. Stacja Dializ obecnie wyposażona jest w 16 urządzeń dializacyjnych z czego 12 przekroczyło ustalony limit godzin, a jedno przeznaczone jest do kasacji. Do zachowania możliwości dializowania pacjentów w systemie czterozmianowym oraz nie dopuszczenia do ograniczania ilości świadczonych usług, niezbędnych jest co najmniej 14 sprawnych aparatów dializacyjnych. W celu zapewnienia ciągłości pracy urządzeń dializacyjnych zachodzi konieczność ich wymiany. Zakłada się, że sukcesywna wymiana dwóch aparatów rocznie pozwoli na bezpieczne przeprowadzanie dializ. Jednocześnie mając na uwadze trudną sytuację finansową PS ZOZ w Inowrocławiu uznać należy, iż najkorzystniejszą formą użytkowania w/w aparatury jest dzierżawa.
Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Uchwałą Nr XXVI/III/2002 z dnia 18 listopada 2002 r. pozytywnie zaopiniowała przyjęcie w dzierżawę dwóch aparatów dializacyjnych z przeznaczeniem do użytkowania w Stacji Dializ.
W związku z powyższym uważam za zasadne podjęcie przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedmiotowej uchwały.

Starosta
Leonard Maciejewski