BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496965

Data: 7 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: 185/2004
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ośrodka W spierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu
Uchwała nr 185/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 stycznia 2004 r.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ośrodka W spierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Udzielić Panu Romualdowi Jaskólskiemu, dyrektorowi Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu pełnomocnictwa do dokonywania jednoosobowo czynności prawnych w zakresie bieżącej działalności, wynikającej z zadań statutowych placówki, składania oświądczeń woli i podpisywania umów w tym zakresie oraz umów najmu i dzierżawy części nieruchomości i lokali na okres nieprzekraczający 2 lat.
Czynności przekraczające zakres niniejszego pełnomocnictwa wymagają stosownej uchwały Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

§2


Pełnomocnictwa udziela się na okres pełnienia funkcji dyrektora Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie

Uchwałą m 135/2003 Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2003 r. w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka W spierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu powierzono Panu Romualdowi Jaskólskiemu pełnienie funkcji Dyrektora Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu na okres od 1 października 2003 r. do 30 września 2008 r. Stosowne upoważnienie pozwoli na efektywne zarządzanie placówką opiekuńczo - wychowawczą. Kierując placówką dyrektor musi posiadać umocowanie do dokonywania jednoosobowo czynności prawnych wynikających z zadań statutowych placówki i składania oświadczeń woli. Możliwość podpisywania umów najmu i dzierżawy przyczyni się do ekonomicznego gospodarowania mieniem placówki. Wypracowane w ten sposób środki umożliwią dyrektorowi regulowanie na bieżąco różnych zobowiązań wynikających z działalności placówki. Zatem zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski