BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496854

Data: 21 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: 194/2004
Dotyczy: ustalenia na rok 2004 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
Uchwała nr 194/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 stycznia 2004 r.


w sprawie ustalenia na rok 2004 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) w związku z §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić na rok 2004 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieraną przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 50% pobieranej opłaty, lecz nie więcej niż 700 zł za semestr.

§2


O dofinansowanie określone w §1 niniejszej uchwały ubiegać się mogą nauczyciele kształcący się na studiach wyższych magisterskich, studiach licencjackich i podyplomowych oraz innych formach kształcenia nadających kwalifikacje nauczycielom organizowanych przez publiczne i niepubliczne szkoły wyższe oraz zakłady kształcenia nauczycieli.

§3


Przyznane dofinansowanie zostanie przekazane na konto uczelni wskazane przez wnioskodawcę lub bezpośrednio wnioskodawcy na podstawie przedłożonego dowodu wpłaty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


Zgodnie z §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430), będącego aktem wykonawczym do art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późno zm.), organ prowadzący zobowiązany jest w szczególności do ustalenia corocznie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Kwota dofinansowania utrzymana została na poziomie 2003 roku. W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski