BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496969

Data: 27 listopada 2002 r.
Nr uchwały: 2/2002
Dotyczy: w sprawie przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za sierpień 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 31.08.2002 r
Uchwała nr 2/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 listopada 2002 r.


w sprawie przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za sierpień 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 31.08.2002 r.

Na podstawie § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego oraz art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), § 1 pkt 3 i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r, Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1

Przyjąć informację finansową Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za sierpień 2002 r. i za okres 01.01.2002 r. do 31.08.2002 r.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


UZASADNIENIE


Zarząd Powiatu sprawujący nadzór nad PS ZOZ w Inowrocławiu w oparciu o § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego, w związku z trudną sytuacją finansową PS ZOZ zobowiązał Dyrektora Zakładu do przekazywania comiesięcznych sprawozdań o przychodach, kosztach - wyniku finansowym.
Informacja finansowa PS ZOZ w Inowrocławiu za miesiąc sierpień 2002 r. i za okres od 01.01.2002 r. do 31.08.2002 r. została przyjęta Uchwałą Nr XXI/III/2002 Rady Społecznej PS ZOZ w Inowrocławiu z dnia 21 października 2002 r.
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.

Starosta
Leonard Maciejewski