BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 495359

Data: 18 lutego 2004 r.
Nr uchwały: 202/2004
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20 oraz określenie ceny wywoławczej, wadium i postąpienia w przetargu
Uchwała nr 202/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 18 lutego 2004 r.


w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20 oraz określenie ceny wywoławczej, wadium i postąpienia w przetargu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966) oraz §13 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz. U. nr 9, poz. 30 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 80 ) w związku z Uchwałą Nr XVII/115/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości położonych w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1

Ustalić formę przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20, będących własnością Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 149/3 o powierzchni 0,0084 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr 48435 oraz działka nr 149/5 o powierzchni 0,5657 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr 48436.

§2

Ustalić cenę Wywoławczą, wadium oraz postąpienie w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości w wysokości przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi "w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XVII/115/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. Rada Powiatu w Inowrocławiu wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20. Zachodzi konieczność sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. Zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 67 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ustalono cenę wywoławczą, wysokość wadium i postąpienia przetargu ustnym nieograniczonym.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.202.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 60KB
  Data dodania: piątek, 27 lutego 2004, godz. 12:16
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.202.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 121KB
  Data dodania: piątek, 27 lutego 2004, godz. 12:16
  Typ MIME: application/pdf