BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 423911

Data: 3 marca 2004 r.
Nr uchwały: 205/2004
Dotyczy: odmowy potwierdzenia ważności umowy najmu zawartej pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu a Prywatnym Gimnazjum "Sukces " w Inowrocławiu
Uchwała nr 205/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 marca 2004 r.


w sprawie odmowy potwierdzenia ważności umowy najmu zawartej pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu a Prywatnym Gimnazjum "Sukces " w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), art. 103 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. NI 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r . Nr 334, poz~198,Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646'i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535 i Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151) w związku z §1 uchwały nr 74/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Odmówić potwierdzenia ważności umowy nr 1/2004 zawartej w dniu 02 lutego 2004 r. pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w, Inowrocławiu, a Prywatnym Gimnazjum "Sukces" w Inowrocławiu dotyczącej wynajmu sal lekcyjnych z wyposażeniem do prowadzenia zajęć przez to Gimnazjum.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


W dniu 02.02.2004 r. zawarta została umowa pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu reprezentowanym przez dyrektora szkoły, a Prywatnym Gimnazjum "Sukces" w Inowrocławiu reprezentowanym przez właściciela, dotycząca wynajmu od 1 września 2004 r. dla potrzeb Prywatnego Gimnazjum sal lekcyjnych z wyposażeniem na okres 3 lat. Z udzielonego pełnomocnictwa (uchwała nr 74/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22.03.2000 r.) wynika, że Dyrektor szkoły jest władny podpisania umowy w zakresie najmu i dzierżawy na okres nie przekraczający 2 lata. Czynności, przekraczające zakres pełnomocnictwa wymagają stosownej uchwały Zarządu Powiatu. W związku z powyższym ważność zawartej umowy zależy od jej potwierdzenia przez Zarząd Powiatu. Odmowa potwierdzenia umowy skutkuje jej unieważnieniem z mocy prawa. Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 3 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1971 r. z późno zm.). Należy zaznaczyć, że ewentualne wynajęcie pomieszczeń w czasie lekcyjnym innej szkole w istotny sposób zakłóciłoby działalność dydaktyczną Liceum. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski