BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496940

Data: 30 grudnia 2002 r
Nr uchwały: 21/2002
Dotyczy: w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
Uchwała nr 21/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 grudnia 2002 r.


w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz.984), oraz art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 113, poz.984),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 rok przyjętego uchwałą nr 300/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002 zmienioną uchwałami Zarządu Powiatu nr 311/2002 z 10 kwietnia 2002 r., nr 339/2002 z 3 lipca 2002 r., nr 374/2002 z 4 września 2002 r. , nr 388/2002 z 2 października 2002, nr 10/2002 z 4 grudnia 2002 r. i nr 19 z 19 grudnia br., zgodnie z załączonymi zestawieniami.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o zmianie harmonogramu określonego w § 1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski


Wicestarosta
Tadeusz Majewski


Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Zgodnie z art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą budżetu powiatu na skutek decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego oraz zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dokonano zmiany opracowanego uprzednio harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r.


Starosta
Leonard Maciejewski