BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 494515

Data: 5 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: 217/2004
Dotyczy: powołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku
Uchwała nr 217/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 kwietnia 2004 r.

w sprawie powołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 47 a ust. 5b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 13-5, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966)

Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu uchwala, co następuje:

§1


Powołać Pana Dariusza Cykulskiego na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku z dniem 5 kwietnia 2004 roku.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
Ponadto zgodnie z art. 47a ust. 5b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t. j. z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) zarząd powiatu powołuje kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (..)po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
W dniu 5 kwietnia 2004 r. Zarząd Powiatu w Inowrocławiu podjął uchwałę nr 215/2004 w sprawie odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
Propozycję objęcia stanowiska dyrektora ww. jednostki organizacyjnej pomocy społecznej powiatu przyjął Pan Dariusz Cykulski dotychczasowy Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.
W związku z powyższym zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski