BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496792

Data: 7 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: 218/2004
Dotyczy: likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu
Uchwała nr 218/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na likwidację gospodarstwa pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


Gospodarstwo Pomocnicze działające przy CKP w Inowrocławiu, ze względu na zmiany w systemie oświaty oraz sytuację ekonomiczną, nie jest w stanie prowadzić swej działalności, jako jednostka samofinansująca.
Zgodnie z opinią dyrektora CKP (pismo z dnia 25.02.2004 r. L. dz. - 73/CKP/2004) dalsza działalność Gospodarstwa Pomocniczego jest nieuzasadniona z punktu widzenia ekonomicznego i merytorycznego.
Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późno zm.) gospodarstwo pomocnicze likwiduje kierownik jednostki budżetowej, po uprzednim uzyskaniu zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadna.


Starosta
Leonard Maciejewski