BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496998

Data: 5 maja 2004 r.
Nr uchwały: 225/2004
Dotyczy: pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu roli Partnera Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wspólnej realizacji projektu beneficjenta końcowego w ramach Działań 1.2 i 1.3 schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
Uchwała nr 225/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 maja 2004 r.


w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu roli Partnera Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wspólnej realizacji projektu beneficjenta końcowego w ramach Działań 1.2 i 1.3 schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.


Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 6 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2037 oraz Nr 223, poz. 2217)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Powierza się Powiatowemu Urzędowi Pracy w Inowrocławiu pełnienie roli Partnera Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wspólnej realizacji projektu beneficjenta końcowego w ramach Działań: 1.2. i 1.3. schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

§2


Upoważnia się Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Działań, o których mowa w § l, w ramach SPO RZL na terenie Powiatu Inowrocławskiego, określonych w Uzupełnieniu Programu Rozwój Zasobów Ludzkich, a w szczególności do:

1) podpisywania porozumień z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu,
2) zatwierdzania raportów z realizacji projektów,
3) sprawdzania i autoryzacji faktur i not księgowych,
4) kontroli i monitoringu przebiegu realizacji projektów.

§3


Zobowiązuje się Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu do bieżącego informowania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o przebiegu realizacji prac.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

Natomiast art. 6 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 z późno zm.) stanowi, że do zadań samorządu powiatowego wykonywanych przez powiatowe urzędy pracy wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej należy w szczególności: podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków oraz pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Możliwość skorzystania z Europejskiego Funduszu Społecznego, będącego finansowym instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest szansą wsparcia przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich, które mają na celu zwiększenie poziomu zatrudnienia.

W obszarze wsparcia EFS znalazła się aktywna polityka rynku pracy skierowana m. in.: do ludzi młodych, osób powracających na rynek pracy oraz długotrwale bezrobotnych, jak również integracja zawodowa i społeczna tych osób.

Współuczestnictwo Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu we wdrażaniu projektów rozszerzonych, realizowanych na poziomie lokalnym, w których Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu będzie beneficjentem końcowym, jest działaniem podejmowanym w myśl ww. ustawy.

Ponadto stosowne upoważnienie kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu pozwoli skrócić i uprościć niezbędne procedury w tym zakresie.

Zatem zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.


STAROSTA
Leonard Maciejewski