BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 424465

Data: 5 maja 2004 r.
Nr uchwały: 226/2004
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Kościelcu gmina Pakość wraz z gruntem przynależnym oraz określenia ceny wywoławczej, wadium i postąpienia
Uchwała nr 226/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 maja 2004 r.


w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Kościelcu gmina Pakość wraz z gruntem przynależnym oraz określenia ceny wywoławczej, wadium i postąpienia.


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. l i ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966 ) oraz § 13 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz. U. nr 9, poz. 30 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 80 ) w związku z uchwałą Nr XXI/130/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego, położonego w Kościelcu gmina Pakość.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Ustalić formę przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w Kościelcu gmina Pakość, oznaczonego nr 13, usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 71A wraz z przynależnym gruntem w części ułamkowej 561/11790 do powierzchni ogólnej działek o numerach ewidencyjnych 28116 i 281152 o łącznym areale 0,2657 ha, zapisanym w księdze wieczystej KW nr 47634.

§2


Określić w przetargu ustnym nie ograniczonym cenę wywoławczą lokalu oznaczonego w § 1 w wysokości 30.000 zł, wadium w wielkości 3.000 zł oraz postąpienie w kwocie 500,00 zł.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie do uchwały nr 226/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 maja 2004


Uchwałą Nr XXI/130/2004 z dnia 31 marca 2004 r. Rada Powiatu w Inowrocławiu wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w Kościelcu gmina Pakość. Lokal mieszkalny nr 13 położony w bloku mieszkalnym nr 71A w Kościelcu gmina Pakość nie jest objęty umową najmu, stanowi tzw. "pustostan". Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. o powierzchni użytkowej 46,70 m2. Powierzchnia piwnicy 9,44 m2.

W oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ustalono cenę wywoławczą, wysokość wadium i postąpienia w przetargu ustnym nieograniczonym.


STAROSTA
Leonard Maciejewski