BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496960

Data: 11 maja 2004 r.
Nr uchwały: 232/2004
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora następujących placówek oświatowych: III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu, Młodzieżowego Domu Kultury "Pszczółka" w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
Uchwała nr 232/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 11 maja 2004 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora następujących placówek oświatowych: III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu, Młodzieżowego Domu Kultury "Pszczółka" w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

Na podstawie art. 36 a ust 3, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, poz. 19, poz. 239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i 203, poz. 1966) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) .

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora:
- III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu,
- Młodzieżowego Domu Kultury "Pszczółka" w Inowrocławiu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

§2


Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie
do uchwały nr 232/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 11 maja 2004 r.


Z dniem 1 września 2004 r. na emeryturę przechodzi dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu.
Z końcem roku szkolnego kończą się kadencje dyrektorom:
- III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu,
- Młodzieżowego Domu Kultury "Pszczółka" w Inowrocławiu,

W październiku 2004 r. kończy się kadencja dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późn. zm.) kandydata na stanowisko dyrektora, wyłania się w drodze konkursu.

W związku z powyższym zasadne staje się wywołanie niniejszej uchwały.

STAROSTA
Leonard Maciejewski


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora


- III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu,
- Młodzieżowego Domu Kultury "Pszczółka" w Inowrocławiu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.


1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854):

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowanie i rozwoju szkoły lub placówki,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowe, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem,
4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,
7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa wart. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611),
11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs", w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres: Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu ul. Roosevelta 36 (p.160)

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


STAROSTA
Leonard Maciejewski