BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 423760

Data: 27 maja 2004 r.
Nr uchwały: 233/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok
Uchwala 233/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 maja 2004 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), art. 128 ust.1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890) w związku z § 7 ust.2 uchwały nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. przyjętym uchwałą nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. (z późn. zm.) w ten sposób, iż:

1. w § 1 pkt.1 "Dochody" kwotę ,,80.013.182, - zł " zastąpić kwotą ,,80.028.182,- zł"
2. w § 2 pkt.1 "Wydatki" kwotę ,,83.013.182,- zł" zastąpić kwotą,,83.028.182,- zł"

§2


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. poprzez przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 ,,Oświata i wychowanie" i w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego".

§3


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§4

Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § 1, § 2 i § 3 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie do uchwały nr 233/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 maja 2004 r.


1. Na skutek zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie powierzenia Powiatowi zorganizowania XXXII Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych Inowrocław 2004 i przekazania Powiatowi na ten cel dotacji w kwocie 15.000,- zł dokonano zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 "Pozostała działalność", § 2120 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej". O ww. kwotę zwiększono planowane wydatki w dziale i rozdziale jw.

2. Celem zabezpieczenia środków na wynajem sali gimnastycznej w Hali Sportowej przez III LO w Inowrocławiu (brak własnej sali gimnastycznej) dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 "Oświata i wychowanie" poprzez zmniejszenie o kwotę 6.500,- zł planowanych wydatków w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe", poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" ( plan finansowy Zespołu Szkół Samochodowych) a zwiększenie o ww. kwotę planowanych wydatków w rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące", poz. "Zakup usług pozostałych".

3. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
- zapłatę za usunięcie awarii (pęknięcie rury ciepłej wody) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu – kwota 1.000,- zł,
- założenie monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy – kwota 7.000,- zł,
- zabezpieczenie kratami okien piwnic w budynku III LO w Inowrocławiu – kwota 1.600,- zł,
dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 "Oświata i wychowanie" poprzez zmniejszenie o kwotę 9.600,- zł planowanych wydatków w rozdziale 80195 "Pozostała działalność", poz. "Zakup usług remontowych" a zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące", poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 1.600,- zł i w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe", poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 8.000,- zł.

4. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" dokonano poprzez zmniejszenie o kwotę 500,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" w rozdziale 92195 "Pozostała działalność" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury" w rozdziale 92118 "Muzea".
Ww. kwotę przeznacza się na dofinansowanie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół z terenu miasta Inowrocławia, organizowanych przez Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

5. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup energii" o kwotę 3.000,- zł i "Zakup usług pozostałych" o kwotę 2.700,- zł a zwiększenie o kwotę 5.700,- zł poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń". Powyższe zmiany spowodowane zostały koniecznością wypłaty odpraw pieniężnych dla dwóch osób z tytułu zmniejszenia zatrudnienia w placówce.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 128 ust.1 pkt.1 oraz ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ). Z powołanego przepisu wynika, iż w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa. W związku z powyższym
podjęcie uchwały jest zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal1-233.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 17KB
  Data dodania: wtorek, 22 czerwca 2004, godz. 13:56
  Typ MIME: application/pdf
 
zal2-233.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 32KB
  Data dodania: wtorek, 22 czerwca 2004, godz. 13:56
  Typ MIME: application/pdf