BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 482648

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: 249/2004
Dotyczy: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora zakładu budżetowego Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu.
Uchwała nr 249/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 czerwca 2004 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora zakładu budżetowego Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36a, ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, poz.19, poz.239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr III, poz.1194 i Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001) oraz art.32 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 t. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683, Nr 214, poz. 1806 z 2004 r. Nr 102, poz. 1056)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przedłużyć Panu Krzysztofowi Makowieckiemu do 31 sierpnia 2005 r. powierzenie stanowiska dyrektora zakładu budżetowego Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


W związku z podjęciem przez Radę Powiatu uchwały w sprawie przekształcenia Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu z jednostki budżetowej w zakład budżetowy zasadne staje się przedłużenie kończącej się, 31 lipca 2004 r. kadencji dyrektora Bursy do 31 sierpnia 2005 r. umożliwi to właściwe zakończenie działań dostosowujących placówkę do nowej rzeczywistości formalno - prawnej.
Zgodnie z art. 36a ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późn zm.) organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowisk. W myśl cytowanej wyżej ustawy uzyskano pozytywną opinię: Kuratora Oświaty i Rady Pedagogicznej
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski