BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 496825

Data: 8 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 25/2003
Dotyczy: w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
Uchwała nr 25/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 stycznia 2003 r.


w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Na postawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i z 200+ r. Nr 113, poz. 984)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Uchwała określa zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi PS ZOZ w Inowrocławiu z funduszu płac Zakładu.

§2


Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu,
2. Zakładzie - należy przez to rozumieć Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

§3

Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) uprawniony - osobę, o której mowa w § 2 pkt. 1,
2) rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

§4


Nagroda za osiągnięte wyniki finansowe lub realizację innych zadań może być przyznawana Dyrektorowi, jeżeli Zakład w szczególności:
1) poprawił wynik finansowy,
2) terminowo zrealizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,
3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
4) nie przekroczył maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego
wynagrodzenia u przedsiębiorców,
5) uzyskał pozytywną ocenę jakości świadczonych usług zdrowotnych
i promocji zdrowia.

§5


Nagrodę roczną Dyrektorowi, o którym mowa w § 1 przyznaje Zarząd Powiatu w Inowrocławiu w drodze uchwały.

§6


Nagrodę roczną dla Dyrektora przyznaje się na wniosek Rady Społecznej, którego wzór określa załącznik do uchwały.

§7


Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora podmiotu, o którym mowa w § 2 pkt. 2 występuje Rada Społeczna w terminie sześciu miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

§8


Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych i nie odwołano go z zajmowanego stanowiska.

§9

Wysokość nagrody rocznej nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora w roku, za który przyznaje się nagrodę.

§ 10

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 11


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 L o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i z 2002 r 113, poz. 984) zarządy powiatów, w drodze uchwały, określają szczegółowe zasady i tryb oraz wzór wniosku o przyznawanie nagrody rocznej dla dyrektora publicznego specjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej.
W związku z powyższym uważam za zasadne wywołanie stosownej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski